OPŁATA DZIAŁKOWA.

Przypominamy działkowcom, że 30 września 2020 r. mija termin wpłaty dodatkowej opłaty działkowej uchwalonej podczas walnego zebrania ROD Flisak z dnia 01.08.2020 r.

Informujemy, że jest to jedyne aktualne konto naszego ogrodu – dawne konto w Banku Spółdzielczym nie jest właściwym kontem.

Jednocześnie obserwujemy, że część działkowców samowolnie dokonuje częściowych wpłat należności regulując swoje zobowiązania w ratach.

Walne zebranie ROD Flisak jakiś czas temu podjęło uchwałę, że opłaty działkowe będą uiszczane w postaci jednej wpłaty. Rozłożenie płatności na raty jest możliwe ale tylko w wyjątkowych sytuacjach oraz na podstawie decyzji Zarządu ROD.

Obowiązek opłaty działkowej wynika z § 9 ust. 2 pkt. 6 Regulaminu Rodzinnego Ogrodu Działkowego. W razie nieterminowej wpłaty całości lub części opłaty ogrodowej zgodnie z § 19 ust. 1 cytowanego Regulaminu Zarząd zobowiązany jest naliczyć odsetki ustawowe.

ROD Flisak ponosi duże koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem ogrodu nie posiadając zasobów finansowych dlatego prosimy działkowców o terminowe wpłaty należności.

Zarząd ROD Flisak w Toruniu