OPŁATA ZA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ.

Z przykrością stwierdzamy, że część działkowców mimo wezwań do zapłaty nie reguluje swoich należności za pobraną energię elektryczną. Zarząd ROD Flisak musi dokonywać na bieżąco wpłat do dostawcy energii elektrycznej, w przeciwnym wypadku nastąpi wyłączenie zasilania dla całego ogrodu.

Zarząd ROD podjął decyzję o systematycznym wyłączaniu dopływu prądu do działek, których użytkownicy nie opłacili należności, które zobowiązani były zapłacić do marca 2020 r.

Informujemy szanownych działkowców, że prawa Zarządu do pobierania opłat oraz odcięcia dopływu prądu do działki wynikają ze Statutu Polskiego Związku Działkowców oraz umowy na dostawę energii elektrycznej zawieranej pomiędzy Prezesem ROD a działkowcem z której wynika m.in., że: „Zarząd ROD Flisak może zablokować dostawę energii elektrycznej, jeżeli opóźnienie zapłaty za energię przekracza 15 dni od dnia ustalonej przez Zarząd ROD”. Jednocześnie zastosowanie mają przepisy § 150 Statutu PZD o naliczaniu odsetek za opóźnienie. Dodatkowo za ponowne podłączenie działki do sieci ogrodowej pobierana będzie opłata ustalona w umowie.

Zarząd ROD Flisak w Toruniu