Informujemy Szanownych Działkowców, że Krajowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców przesłał nam Uchwałę nr 347/2020 z dnia 01.12.2020 r. w sprawie wytycznych dla Okręgowych Zarządów i zarządów ROD w zakresie decyzji o terminie walnych zebrań ROD w 2021 r. w związku z zagrożeniem epidemicznym wywołanym przez COVID-19. (tekst uchwały w załączeniu).

Co z tej uchwały wynika dla ROD „Flisak” w Toruniu:

1. Możliwość przesunięcia terminu Walnego Zebrania ROD maksymalnie do 31.08.2021 r. z uwagi na zagrożenie pandemiczne. Oczywiście Zarząd ROD „Flisak” będzie czynił starania, aby Walne Zebranie jako podstawowa forma demokratycznego zarządzania ogrodem miało miejsce jak najwcześniej, gdy będzie to bezpieczne i nie zagrozi zdrowiu i życiu działkowców.

2. Z uwagi na to, że nie minął termin funkcjonowania obecnego Zarządu ROD Flisak – nie ma potrzeby wyboru nowego. Zarząd pracuje cały czas dla dobra działkowców oraz naszego wspólnego ogrodu. Zapraszamy państwa do pomocy w pracach Zarządu.

3. Opłaty ogrodowe należy wnosić zaliczkowo w terminach i wysokości jak w 2020 r. Zmiana wysokości opłat może nastąpić uchwałą Walnego Zebrania ROD.

4. Zarząd wykonuje swoje uprawnienia wynikające z przepisów prawa oraz cytowanej uchwały m.in. w zakresie: zarządzania mieniem ogrodowym, pobierania opłat działkowych, finansowania bieżącej działalności itp.

Zarząd ROD „Flisak” w Toruniu