886-604-163 flisak@pzdtorun.pl

W związku ze stwierdzonymi licznymi przypadkami nieprawidłowości w przenoszeniu prawa do działki podczas funkcjonowania zarządów komisarycznych w 2022 r. – przedstawiamy Państwu obowiązujące w tym zakresie przepisy. Jeśli ktoś nie dopełnił obowiązków wynikających z przepisów PZD prosimy o kontakt z Zarządem.

W jaki sposób można nabyć prawo do dzierżawy działki ROD?

 

Kwestię uzyskania praw do działki regulują postanowienia ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2017r., poz. 2176 z późn. zm.).

Prawo do dzierżawy działki w ROD można uzyskać poprzez:

 1. zawarcie z Zarządem ROD umowy dzierżawy działkowej – w przypadku wolnej działki, będącej w dyspozycji Zarządu ROD Flisak w Toruniu. Osoba podpisująca umowę staje się pełnoprawnym działkowcem z dniem zawarcia przedmiotowej umowy.

 2. jeśli znaleźliśmy działkę „na sprzedaż” należy podpisać z działkowcem umowę przeniesienia prawa do działki, przy czym podpisy pod nią muszą być poświadczone notarialnie (wymóg ustawowy bezwzględnie obowiązujący). Umowa powinna być sporządzona w trzech egzemplarzach – jeden dla Zarządu ROD i po jednym dla zbywającego i nabywcy.

 3. Zachęcamy aby przed zawarciem powyższej umowy sprawdzić w Zarządzie ROD czy osoba zbywając prawa do działki posiada do niej tytuł prawny i czy ma uregulowane wszystkie płatności. Umowa przeniesienia praw do działki ma charakter warunkowy, co oznacza, że wchodzi do obrotu prawnego po jej zatwierdzeniu przez Zarząd ROD Flisak w Toruniu. W tym celu należy złożyć w zarządzie ROD wniosek o zatwierdzenie umowy przeniesienia prawa do działki wraz z egzemplarzem umowy poświadczonej przez notariusza. Zarząd ma dwa miesiące od daty złożenia wniosku na jego rozpatrzenie, po bezskutecznym upływie tego terminu zatwierdzenie umowy następuje z mocy prawa. Po zatwierdzeniu umowy działkowiec staje się pełnoprawnym działkowcem w ROD.

 4. Zarząd ROD może odmówić zatwierdzenia umowy z ważnych przyczyn, uchwała o odmowie zatwierdzenia umowy wymaga uzasadnienia i podlega kontroli sądowej,
  tj. każda ze stron umowy ma prawo zaskarżyć ją do sądu.

 5. Stroną umowy dzierżawy działkowej lub umowy przeniesienia praw do działki może być jedynie pełnoletnia osoba fizyczna lub małżeństwo, które nie są posiadaczami innej działki/działek ROD.

Opłaty ogrodowe:

 1. opłata wnoszona przez nowego działkowca – jednorazowa w dacie nabycia prawa do działki,

 2. opłata na inwestycje i remonty ROD – jednorazowa w dacie nabycia prawa do działki,

 3. składka członkowska PZD – corocznie w terminie do 30 czerwca,

 4. opłaty uchwalone przez walne zebranie – corocznie w terminie uchwalonym przez Walne Zebranie. Ważny jest zatem czynny udział i obecność uprawnionych członków ROD w zebraniach.

 5. Opłata ogrodowa „przypisana jest” do działki. Zatem w roku przeniesienia praw do działki opłaty ogrodowe wnosi dotychczasowy lub nowy działkowiec, w danym roku kalendarzowym.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu z nami poprzez e-mail, telefonicznie lub osobiście w siedzibie Zarządu ROD „Flisak” w Toruniu.