886-604-163 flisak@pzdtorun.pl

Komunikat Krajowego Zarządu  PZD

w sprawie kontroli ROD dokonywanych przez Wody Polskie w celu

ustalenia wysokości opłat wodnych

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (dalej: Wody Polskie) rozpoczęło okresowe (kwartalne) kontrole korzystania z wód przez Rodzinne Ogrody Działkowe. Kontrole prowadzone są przez właściwe miejscowo zlewnie i dotyczą warunków ustalonych w decyzjach administracyjnych (pozwoleniach wodnoprawnych) wydanych na podstawie ustawy Prawo wodne. Celem prowadzonych kontroli jest ustalenie ilości pobieranych wód, a w konsekwencji – wysokości opłat zmiennych za pobór wód.

Zawiadomienia Wód Polskich o zamiarze przeprowadzenia kontroli wpływają do jednostki krajowej i okręgowych zarządów PZD; choć ich bezpośrednimi adresatami są Rodzinne Ogrody Działkowe – tj. jednostki, korzystające z wód. Zawiadomienia dotyczą kontroli wszystkich ROD funkcjonujących na obszarze działania zlewni (który najczęściej obejmuje swoim zasięgiem terytorialnym więcej niż jeden okręgowy zarząd).

Kontrole dotyczą aktualnie I kwartału 2018 r.; kolejne będą dotyczyły następnych kwartałów  i mają na celu ustalenie ilości pobieranych wód. Kontrole dokonywane są w siedzibie organu kontrolującego (zlewni) w  drodze listownej i polegają na konieczności wypełnienia przez zarządy ROD formularzy dostępnych na stronach internetowych właściwego regionalnego zarządu gospodarki wodnej i przekazania ich (po wypełnieniu i podpisaniu przez uprawnioną osobę) do jednostki kontrolującej w terminie wskazanym w zawiadomieniu o kontroli. Żeby usprawnić i przyspieszyć proces kontroli zlewnie proszą o przekazanie wykazów także w edytowalnej formie elektronicznej i przesłanie ich  na adres mailowy wskazany w zawiadomieniu o kontroli.

W przypadku nieprzekazania wykazów w terminie ustalonym w zawiadomieniu kontrola  gospodarowania wodami odbywa się w siedzibie kontrolowanego lub w miejscu korzystania  z usług wodnych w terminie wskazanym przez Wody Polskie.

Krajowy Zarząd PZD niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomień o kontroli przekaże je właściwym miejscowo okręgowym zarządom. W piśmie przekazującym zawiadomienie o kontroli zostaną zawarte wskazówki do dalszego postepowania w sprawie. Okręgowe Zarządy będą bezpośrednio kontaktować się z zarządami ROD, których kontrola będzie dotyczyć w sposób zapewniający jak najszybsze przekazanie informacji o kontroli i obowiązkach z niej wynikających.

Jednocześnie przypominamy, że informacje o opłatach za pobór wód oraz sposobie ich obliczania, a także czynnikach mających wpływ na wysokość opłat oraz procedurze odwoławczej zawarte są w Wytycznych dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20.07.2017 r. Prawo wodne, opublikowanych w Biuletynie Nr 4.

Warszawa, 5 kwietnia 2018 r.                                                                           Krajowy Zarząd PZD