886-604-163 flisak@pzdtorun.pl

Szanowni działkowcy ROD Flisak,

Od 30 maja można składać wnioski o pozyskanie grantów z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na proekologiczne inwestycje w rodzinnych ogrodach działkowych. Do podziału jest 47 mln zł. W opinii PZD środki, które dzięki konkursowi mogą trafić do ROD, to wielka szansa dla ogrodów. Dlatego zachęcamy do zgłaszania na nasz adres email propozycji naszych członków ROD Flisak.

flisak384@interia.pl

Konkurs „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych” ogłoszony przez ARiMR ma za zadanie wyłonić projekty, które w największym stopniu przyczynią się do ochrony i poprawy jakości terenów zielonych w miastach.  Ich efektem powinno być powiększenie powierzchni zieleni, ograniczanie hałasu i zanieczyszczenia powietrza, mogą też dotyczyć małej infrastruktury wodno-ściekowej i energetycznej. Powinny być realizowane w  częściach wspólnych ogrodów. Wybrane projekty zgłoszone przez ROD otrzymają granty w wysokości od 10 do 100 tys. zł.

Na co działkowcy mogą przeznaczyć dofinansowanie uzyskane z ARiMR?

Zgodnie z regulaminem w ramach konkursu mogą być zgłaszane projekty dotyczące następujących rodzajów inwestycji:

 • tworzenie i odnowienie zieleni (drzewa, krzewy, klomby, żywopłoty, murawy), w tym na terenie zrekultywowanym lub oczyszczonym ze szczególnym uwzględnieniem gatunków rodzimych;
 • pozyskanie i nasadzenie roślinności wieloletniej spośród gatunków odstraszających komary i kleszcze;
 • powiększenie ogrodu działkowego w oparciu o sąsiadujące tereny niezagospodarowane lub porzucone, o ile istnieje wymagana dla ROD dokumentacja i decyzje administracyjne;
 • zakładanie zielonych dachów na istniejących budynkach wraz z niezbędną infrastrukturą służącą do utrzymania zieleni, łącznie (w uzasadnionych przypadkach) z konstrukcją nowej więźby dachowej;
 • tworzenie i odnowienie tzw. zielonych ścian, w szczególności izolujących od hałasu oraz zazieleniania ścian istniejących budowli, pod warunkiem zachowania historycznego krajobrazu miejskiego oraz nieutrudniania widoczności w ruchu drogowym i pieszym;
 • leczenie i umacnianie na terenie
 •  ogrodów działkowych i w bezpośrednim ich sąsiedztwie starych drzew – w ramach ochrony ekosystemu glebowego, siedlisk fauny i mikroorganizmów, a także ratowania dziedzictwa przyrodniczego w postaci okazów cennych, pomników przyrody lub potencjalnych pomników przyrody;
 • budowa, remont lub modernizacja banerów i tablic edukacyjnych o roli ekologicznej ROD;
 • uaktywnienie biologiczne terenu poprzez likwidację pół- lub nieprzepuszczalnych utwardzeń powierzchni gruntu lub zastąpienie ich przepuszczalnymi;
 • działania zmierzające do usunięcia niepożądanych gatunków roślin – obcych, inwazyjnych lub niebezpiecznych dla zdrowia/życia;
 • wdrażanie standardów ochrony drzew opracowanych w ramach projektu pt. „Trees for Europe’s Green Infrastructure”;
 • zazielenianie roślinami miododajnymi wszelkich powierzchni, w tym dachów, ścian, płotów i gruntu;
 • sporządzanie planów zagospodarowania ROD na podkładach geodezyjnych przewidujących tereny ogólne, ogródki jordanowskie, ścieżki edukacyjne;
 • zapewnienie naturalnego nawożenia, np. poprzez budowę/zakup kompostownika, urządzenia do rozdrabniania gałęzi, miejsca składowania kompostu i ściółki (zrębki, torf, trociny i in.) wykorzystywanych na terenie ogólnym ROD;
 • budowa, instalacja, remont lub modernizacja instalacji służących regulacji zaburzonych stosunków wodnych wpływających negatywnie na istniejącą zieloną infrastrukturę ROD;
 • budowa lub renowacja zbiorników wodnych o podłożu naturalnym, zasilanych wodami gruntowymi lub ukierunkowanym spływem wód opadowych;
 • budowa lub renowacja instalacji ograniczającej spływ powierzchniowy wód opadowych lub pozwalającej na retencję nadmiaru wód gruntowych wysokiego poziomu, w tym zbiorniki sztuczne naziemne i podziemne;
 • zabezpieczenia wody opadowej do nawadniania, w tym sieci zbierające i rozprowadzające wodę opadową i systemy nawadniania (rozsączającego, zraszającego, kropelkowego), budowa ogrodów deszczowych;
 • zabezpieczenie zieleni przed osunięciem gruntu;
 • utworzenie lub odtworzenie remizy dla ptaków i owadów (skupiska roślin nektaro i owocodajnych, np. tarnina, czereśnia ptasia, dereń, czeremcha, świdośliwa, głóg);
 • utworzenie łąki kwietnej trwałej (na bazie traw i bylin);
 • utworzenie instalacji służących zachowaniu i rozwojowi dzikich owadów, w tym zapylających (np. hotel dla owadów);
 • zakładanie i modernizacja pasiek na wydzielonych terenach ogrodowych, instalacja barci;
 • karmiki i budki lęgowe dla ptaków, w tym łowiących komary (np. dla jerzyków);
 • urządzenie oczka wodnego lub oazy wodno-błotnej na bazie podsiąkowych wód gruntowych z myślą o zieleni oraz faunie tego typu ekosystemu (wodnego, wodnobłotnego bagiennego), w tym z uwzględnieniem zwierząt ograniczających liczność komarów (larwa oraz imago);
 • tworzenie miejsc schronienia i odpoczynku, w tym miejsc zimowania występujących na obszarze oraz w sąsiedztwie ROD zwierząt pożądanych lub rzadkich (np. jeże, nietoperze);
 • działania edukacyjne, informacyjne i promocyjne przyczyniające się do zachowania i rozwoju zielonej infrastruktury;
 • zagospodarowanie, w tym rekultywacja terenów ROD dotychczas nieużytkowanych;
 • budowa i modernizacja sieci sanitarno – kanalizacyjnych na terenach ogólnych ROD;
 • budowa tężni w ogrodzie wraz z zagospodarowaniem terenu, tj. ławki, śmietniki – „mini uzdrowisko”;
 • usuwanie składowisk odpadów na terenie ROD z odzyskiem surowców lub energii lub unieszkodliwieniem substancji i materiałów nie nadających się do wykorzystania;
 • wymiana pokryć dachowych eternitowych zawierających azbest – domy działkowca, świetlice, budynki administracyjne, wiaty, budynki gospodarcze; przy czym koszt budowy nowego dachu jest kwalifikowalny w ramach pkt. I w przypadku, jeśli zostanie pokryty zielenią;
 • budowa i modernizacja zbiorników na nieczystości ciekłe na terenach ogólnych ROD;
 • budowa przydomowych oczyszczalni ścieków;
 • modernizacja i utrzymanie kanałów i rowów melioracyjnych na terenie ROD w stanie sprawności technicznej;
 • punkty pierwszej pomocy: apteczka, rękawiczki jednorazowe, maseczki do sztucznego oddychania (chusty twarzowe), defibrylator;
 • budowa małej biogazowni;
 • zmiana przyciągających komary czarnych powierzchni zewnętrznych ścian infrastruktury ogrodowej, ławek i innych obiektów na powierzchnie w barwach jasnych;
 • zakładanie placów zabaw dla dzieci;
 • wyposażanie terenów ogólnych w siłownie plenerowe;
 • modernizacja budynków służących na siedziby dla zarządów ROD do 35 m2, w tym ocieplanie tych obiektów;
 • remont Domów Działkowca, świetlic, budynków administracyjnych z uwzględnieniem termomodernizacji, celem ich wykorzystywania przez społeczność lokalną – celem edukacji proekologicznej, warsztaty dla dzieci i młodzieży, miejsca spotkań społeczności lokalnej, miejsca szkoleń dla instruktorów ogrodowych;
 • budowa wiat na imprezy plenerowe;
 • modernizacja i budowa hydroforni;
 • modernizacja i budowa ogólnoogrodowej sieci wodociągowej wraz z opomiarowaniem;
 • modernizacja studni głębinowych;
 • modernizacja i budowa ogólnoogrodowej sieci energetycznej;
 • wymiana odbiorników energii elektrycznej na energooszczędne na terenach ogólnych;
 • modernizacja instalacji grzewczych i źródeł ciepła na ekologiczne z małą emisja spalin;
 • budowa parkingów dla rowerów jako alternatywy dla samochodów;
 • budowa wewnętrznych dróg i parkingów dla działkowców z utwardzoną powierzchnią;
 • przystosowanie infrastruktury ogólnoogrodowej celem tworzenia ROD „otwartych”- ciągi komunikacyjne, pojemniki na odpady, oświetlenie ciągów komunikacyjnych, ławki, ławkostoły, siłownie plenerowe, monitoring, plenerowe gry edukacyjne (np. szachy);
 • organizowanie ogólnodostępnych wykładów, szkoleń i pokazów na terenie ROD;
 • budowa pilotażowej sieci stacji pomiarowych w zakresie pomiarów meteorologicznych (temperatura, opady atmosferyczne), ale również stanu i jakości powietrza, zwłaszcza w dużych miastach oraz miastach ze złym stanem powietrza;
 • udział w różnych wydarzeniach na terenie miast, gmin – targi wystawy, konkursy, festyny;
 • budowa i modernizacja ogrodzeń ROD chroniących przed dziką zwierzyną czworonożną;
 • budowa i modernizacja toalet publicznych;
 • budowa i modernizacja monitoringu terenu ogólnego ROD;
 • rekultywacja i remediacja terenu z nawiezieniem gleby i odzyskiem surowców lub energii lub unieszkodliwieniem substancji i materiałów nie nadających się do wykorzystania;
 • budowa, remont lub modernizacja ścieżek, budowa biologicznie czynnych ciągów ruchu i parkingów, to jest gruntowych lub umocnionych materiałami przepuszczalnymi (np. płyty typu jumbo, siatki, kratki).