886-604-163 flisak@pzdtorun.pl

Składka członkowska PZD- 6,00 zł

Opłata na pokrycie kosztów funkcjonowania ROD (w tym zarządzania)- 1,10
zł za m2 użytkowanej działki

Opłata za pobór wody na działce- 75,09 zł

Opłata za wywóz śmieci – 275,00 zł

Opłata energetyczna 25,00 zł

Termin płatności 30.06.2024 r.

Informacje o wielkości naliczenia będą przekazywane na adres e-mail lub
w formie sms, zgodnie ze złożoną w ROD dyspozycją do kontaktu.