886-604-163 flisak@pzdtorun.pl

Szanowne Koleżanki i Koledzy Działkowcy

Szanowne Koleżanki i Koledzy Działkowcy !!!

W dniu 01.08.2020 r. w naszym ogrodzie ROD FLISAK miało miejsce walne zgromadzenie działkowców. Z powodu pandemii nie było możliwości przeprowadzenia walnego zebrania w zwykłej formie z udziałem wszystkich użytkowników ogrodów. Po konsultacjach z organami Polskiego Związku Działkowców oraz na podstawie uchwały nr 9/9/2020 Okręgowego Zarządu Toruńsko-Włocławskiego PZD – dla utrzymania stałego kierowania pracami ROD – przy wykorzystaniu zapisów par. 41 Statutu PZD – na terenie naszego ogrodu wprowadzony został Zarząd Komisaryczny składający się z osób wchodzących w skład zarządu i komisji rewizyjnej oraz przedstawicieli działkowców.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Zarząd Komisaryczny powołany został do czasu, kiedy możliwe będzie przeprowadzenie walnego zebrania ze wszystkimi działkowcami.

Zarząd ROD FLISAK przy tej okazji życzy wszystkim działkowcom dużo zdrowia i odporności na wszelkie choroby.

Stan pandemii spowodował, że działkowcy więcej czasu spędzają w swoich ogrodach, co sprawia, że staja się one coraz piękniejsze, a także zyskują na wartości nie tylko estetycznej ale też materialnej.

W minionym roku Zarząd realizował uchwały ostatniego walnego zebrania oraz plan pracy na lata 2019-2020.

Do najważniejszych zadań należy zaliczyć wymianę zasilania energetycznego. Miło nam poinformować Państwa, że we wrześniu zakończymy wymianę infrastruktury energetycznej w I sektorze naszego ogrodu, co stanowi około 30 % powierzchni. Jednocześnie dziękujemy za terminowe wpłaty opłaty działkowej, dodatkowej opłaty na inwestycje oraz regulowanie należności za zużytą energię elektryczną. Zachęcamy do jak najszybszej wpłaty te osoby, które tego obowiązku jeszcze nie dopełniły.

Dokonaliśmy prewencyjnego przycinania drzew, które zagrażały bezpieczeństwu działkowców i ich mieniu, na bieżąco utrzymywaliśmy w dobrej kondycji urządzenia i infrastrukturę ogrodową. Zainstalowaliśmy dodatkową bramę do wywozu nieczystości z terenu ogrodu. Tworzyliśmy nowe miejsca parkingowych od strony basenów letnich. Rozpoczęliśmy remont świetlicy zabezpieczając dach budynku przed przeciekaniem. Prowadziliśmy działalność administracyjną określoną ustawami, Statutem PZD oraz Regulaminem ogrodu.

Reprezentowaliśmy działkowców wobec dostawców energii elektryczne, wody oraz odbiorców nieczystości.

W tym miejscu należy zaznaczyć, że od 2018 roku rząd powołał nową instytucję Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Ustawa Prawo Wodne, która reguluje działania ww. instytucji spowodowała konieczność odprowadzania opłaty za pobór wody do podlewania działek, co znacząco – dodatkowo obciążyło budżet ROD Flisak. Łącznie z zobowiązaniami w tym zakresie wynikającymi z lat ubiegłych – do zapłaty mamy około 17 tyś. złotych. W związku z powyższym od przyszłego sezonu do opłaty działkowej będziemy zmuszeni doliczać opłatę za pobór wody oraz prąd do jej tłoczenia w zależności od zużycia. Natomiast w tym roku musimy od Państwa pobrać kwotę 31 zł., celem uregulowania zobowiązań za lata 2018 – 2020.

Najbardziej znaczącym wydatkiem w budżecie ROD jest wywóz odpadów komunalnych.

Z przykrością stwierdzamy, że część działkowców nie stosuje się do Regulaminu ROD w szczególności do § 68 pkt. 2) – „zakaz wrzucania do ogrodowych pojemników na śmieci części roślin oraz niepochodzących z działki odpadów komunalnych” oraz § 42 ust. 1 – „konieczność wyposażenia działki w kompostownik”. Podczas kontroli prowadzonej w tym roku stwierdzono brak kompostowników na terenie ponad 80 działek. Wyrzucanie do pojemnika części roślin, ale także odpadów wielkogabarytowych, mebli a nawet elektrośmieci (telewizory, lodówki itp.) spowodowało konieczność wydatkowania w tym sezonie (od wiosny do końca lipca 2020 r.) kwoty ok. 24.000 zł.

Znaczący wzrost kosztów utrzymania ogrodu wynika z ceny usuwania odpadów na skutek nowelizacji przez Sejm RP ustaw: o odpadach oraz o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – wprowadzonych w ostatnim czasie. Obecnie wywiezienie jednego kontenera to koszt ok. 950 zł. Nadmieniamy, że dla zachowania czystości oraz warunków higieniczno-sanitarnych takich kontenerów wywozimy tygodniowo od 4 do 5 sztuk.

W celu zwiększenia bezpieczeństwa na terenie ogrodu, przeciwdziałania nielegalnym praktykom (niszczenie mienia, wyrzucanie niewłaściwych odpadów) oraz dla wprowadzenia oszczędności związanych z wywozem śmieci zamierzamy zamontować w ogrodzie monitoring wizyjny oraz dokonać zmian w regulaminie ogrodu. Ma to m.in. na celu znaczące zmniejszenie opłat za wywożone śmieci. Stosowna uchwała została podjęta na walnym zebraniu. Ponadto czynimy starania o pozyskanie firmy, instytucji, która będzie odbierać nieczystości na korzystniejszych warunkach.

Zgodnie z decyzją rządu RP o podniesieniu płacy minimalnej jesteśmy zmuszeni do poniesienia zwiększonych wydatków osobowych dla osób zatrudnionych przez ogród.

Dbając o bezpieczeństwo Państwa danych opracowaliśmy regulaminy i dokumentację dotyczącą ochrony danych osobowych. Taką ochroną zostaną również objęte dane pochodzące z monitoringu.

Jak Państwo widzą Zarząd ROD dobrze radzi sobie ze sprawami organizacyjnymi. Wymaga to jednak coraz większych nakładów finansowych niezależnych od Zarządu. W bieżącym roku wnieśliście Państwo zaliczkowe opłaty za korzystanie z działki i urządzeń ogrodowych. Z przykrością informujemy Państwa, że biorąc pod uwagę niespodziewane wydatki za pobór wody (uzależnione również od ilości pobranej wody) oraz wywóz śmieci – jesteśmy zmuszeni do pobrania od państwa dodatkowych opłat. Musimy naliczyć dopłatę za śmieci w tym roku w wysokości 84 zł zł oraz podnieść stawkę opłaty za 1 metr kwadratowy o 10 groszy, to jest do poziomu 1,2 zł.

Ponieważ zobowiązania ogrodowe realizujemy na bieżąco prosimy o wpłatę dodatkowych opłat w nieprzekraczalnym terminie do 30 września 2020.

Odnośnie wszystkich przedstawionych Państwu decyzji podjęte zostały uchwały Zarządu Komisarycznego.

Zdajemy sobie sprawę z niedogodności jaką jest podwyższanie opłat. Proszę nam wierzyć, że podwyższenie opłaty było wyjściem ostatecznym.

Jednocześnie informujemy Państwa, że Komisja Rewizyjna po skrupulatnym zbadaniu sprawozdania merytorycznego i finansowego obecnego Zarządu nie stwierdziła żadnych uchybień. Zarząd Komisaryczny przyjął plan działania i plan finansowy na 2020 r.

Cieszymy się że działki na terenie ROD Flisak cieszą się największa popularnością w Toruniu o czym świadczy duża wymiana właścicieli jaka ma miejsce w ostatnich dwóch latach, a szczególnie w roku bieżącym. Wartość działki wynika przede wszystkim z nakładów pracy działkowca, ale też z ogólnego wyglądu, funkcjonalności i zarządzania ogrodem jako całości. Doświadczenie podpowiada, że inwestycja w działkę i ogród przynoszą wymierne korzyści również finansowe.