UWAGA – OGŁOSZENIE W SPRAWIE WODY

UWAGA – OGŁOSZENIE W SPRAWIE WODY

Informujemy działkowców, że woda do podlewania działek będzie dostarczana do dnia 17.10.2021 r. W związku z powyższym prosimy o zabezpieczenie urządzeń wodnych przed wyłączeniem wody.

Zarząd ROD Flisak w Toruniu

KOMUNIKAT – SZLABAN

KOMUNIKAT

Wychodząc naprzeciw postulatom działkowców zgłoszonym na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym – od dnia 11 sierpnia 2021 r. wydłużamy czas otwarcia szlabanu przy głównej bramie. Od tego dnia szlaban będzie otwarty w sezonie działkowym w środy od godz. 15.00 do 18.00, a w soboty od 11.00 do 13.00.

Zarząd ROD Flisak w Toruniu

ENERGIA ELEKTRYCZNA NA DZIAŁKACH

ENERGIA ELEKTRYCZNA NA DZIAŁKACH

KOMUNIKAT

Przypominamy działkowcom z rejonu 1 o konieczności podłączenia działek z tego rejonu do nowej sieci energetycznej (rozdzielni).

Z dniem 01 września 2021 r. dotychczasowe podłączenia do wcześniejszej instalacji zostaną wyłączone, co będzie oznaczało brak prądu na działce. We wszelkich sprawach związanych z energią elektryczną prosimy kontaktować się z naszym elektrykiem tel. 729-760-330.

Zarząd ROD Flisak w Toruniu

Sprawozdanie z WZ w 2021

Szanowni Działkowcy!

Informujemy tych, którzy z różnych powodów nie mogli wziąć udziału w Walnym Zebraniu Sprawozdawczym (WZ) w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym Flisak w Toruniu, że takie zebranie zgodnie z obowiązującym prawem oraz powiadomieniami jakie Państwo otrzymaliście odbyło się w dniu 31.07.2021r. W pierwszym terminie o godz. 15.00 nie było kworum, w związku z powyższym WZ odbyło się w drugim terminie (15.30). Zgodnie ze Statutem PZD – Walne Zebranie oraz jego uchwały, które zostały podjęte w drugim terminie są ważne bez względu na brak większości działkowców. (§ 61 ust. 2 i § 62 ust. 1).

W trakcie WZ przedstawiliśmy sprawozdania z działalności Zarządu ROD w 2020 r. merytoryczne i finansowe. Swoje sprawozdanie przedstawiła również Komisja Rewizyjna, która czuwa nad prawidłowym funkcjonowaniem Zarządu ROD oraz kwestiami wydatkowania środków finansowych. Zgodnie z oceną Komisji Rewizyjnej Zarząd ROD pracował oraz wydatkował środki finansowe zgodnie z planem oraz przepisami PZD i ustawami dotyczącymi finansów.

Sprawozdania zostały zatwierdzone przez Walne Zebranie.

Podczas dyskusji poruszono szereg spraw dotyczących funkcjonowania ogrodu i poszczególnych działek. m.in.:

– podjęcie działań dla ograniczenia liczby osób zamieszkujących przez cały rok na terenie działki – takie działania zostały już przez Zarząd podjęte,

– rozważenia instalacji monitoringu wizyjne dla zwiększenia bezpieczeństwa działkowców i ich dokumentacji oraz weryfikacji asortymentu śmieci wyrzucanych do kontenera,

– możliwości podłączenia działek ROD Flisak do miejskiej sieci wodociągowej,

– realizacji remontu infrastruktury ogrodowej ze szczególnym uwzględnieniem sieci energetycznej,

– naprawy ogrodzenia zewnętrznego ogrodu systematycznie niszczonego przez wandali spoza ROD,

– koszenia trawy w poszczególnych alejach,

– zasad otwierania szlabanu oraz możliwości otrzymania klucza,

– inne np. pytania związane ze sprawami opisanymi w Regulaminie ROD oraz Statucie PZD.

Szczegółowe wyjaśnienia były i będą systematycznie przekazywane Państwu do wiadomości przy wykorzystaniu tablic ogłoszeń oraz strony internetowej, do odwiedzenia której serdecznie Państwa zapraszamy.

Niemal jednogłośnie przyjęte zostały również uchwały Walnego Zebrania dotyczące planu pracy, preliminarza finansowego i inne.

Zgodnie z przyjętymi uchwałami opłata ogrodowa w bieżącym roku wynosi 1,2 zł za metr kwadratowy działki, 0,8 zł za kWh + 15 zł opłaty za energię elektryczną, 140 zł za wywóz śmieci. Dzięki odzyskaniu przez Zarząd niemal 10.000 zł od Wód Polskich możliwe stało się włączenie opłaty za wodę oraz podwyżek obciążeń związanych ze wzrostem płacy minimalnej dla gospodarzy do kwoty 1,2 zł za metr. Jednocześnie prosimy o terminowe regulowanie należności.

W przypadku pytań lub jakichkolwiek wątpliwości oraz celem zapoznania się z przyjętymi dokumentami i uchwałami zapraszamy Państwa do wizyty w biurze ROD w dniach i godzinach funkcjonowania Biura.

Zarząd ROD Flisak w Toruniu

WALNE ZEBRANIE DZIAŁKOWCÓW ROD FLISAK 2021

WALNE ZEBRANIE DZIAŁKOWCOW ROD FLISAK 2021.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z obowiązującymi w Polskim Związku Działkowców przepisami oraz wydawanymi na bieżąco wytycznymi zamierzamy przeprowadzić w dniu 31 lipca 2021 r. Walne Zebranie Działkowców naszego ogrodu.

Zebranie odbędzie się w lub przy świetlicy ROD o godzinie 15.00. W przypadku braku kworum kolejny termin zebrania w tym samym dniu o godzinie 15.30.

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w Walnym Zebraniu. Jednocześnie w trosce o Państwa zdrowie oraz realizując zarządzenia władz prosimy o zachowanie odpowiedniego dystansu i posiadanie maseczki ochronnej na usta i nos.

Dokumentacja finansowa zostanie udostępniona do wglądu zgodnie z przepisami w Biurze Zarządu, na tablicach ogłoszeń oraz na stronie internetowej.

do zobaczenia na Walnym Zebraniu –

Zarząd ROD Flisak w Toruniu