Problem ze szczurami

 

Szanowni działkowicze,

W związku ze zgłoszeniem problemu ze szczurami na działkach, zarząd ROD Flisak zlecił deratyzację. Zgłoszenia wraz z numerem działki, której ten problem dotyczy, prosimy kierować na adres: rodflisaktorun@gmail.com lub tel. 886 604 163

Wjazdy i konkurs

Szanowni Działkowcy,

Uwzględniając Państwa wnioski w sprawie przywrócenia możliwości wjazdu na teren ROD Flisak w środy, Zarząd ROD Flisak podjął decyzję, że dotychczasowe terminy wjazdów i otwarcia szlabanu będą zachowane.

Szlaban otwarty będzie w każdą środę od godz. 15:00 do 18:00

w sobotę od godz. 8:00 do godz. 12:00

Potrzeby wjazdu na teren ROD w innych terminach wymagają wcześniejszych uzgodnień – z jednodniowym wyprzedzeniem

kontakt w dni robocze w godz. 12:00 do 15:00 tel. 886 604 163

——————————————————————————————————————————————————

  Szanowni działkowicze,

Mamy przyjemność zaprosić Państwa

do udziału w konkursie

na Miss – Mister ROD Flisak

Do konkursu prosimy zgłaszać swoje

zdjęcia roślin – kwiatów z naszych ogródków ROD Flisak.

Zgłoszenia wraz z numerem działki, prosimy kierować na adres: rodflisaktorun@gmail.com

Można też dostarczyć zdjęcia w formie papierowej.

Rozstrzygnięcie konkursu 27 sierpnia 2022 r.

Dla autora foto Miss – Mister nagroda.

Serdecznie zapraszamy do zabawy i zachęcamy do utrwalania przepięknych kwiatów i roślin, których nie brakuje w naszych ogródkach.

                                                              

Ogłoszenia

 

Szanowni Działkowicze,

Przypominamy o zasadach użytkowania działki ROD, zobowiązujących do dbania o estetyczny wygląd działki i utrzymania porządku. Zabronione są nasadzenia poza ogrodzeniem działki i gałęzie drzew lub krzewów, które wystają poza ogrodzenie. Każda działka ROD musi być wyposażona w kompostownik (na odpady organiczne) oraz oznaczona tabliczką z numerem porządkowym, umieszczoną w widocznym miejscu.

§ 68 Zakazy porządkowe

Zabrania wjazdu na teren ROD osobowymi pojazdami mechanicznymi bez zgody walnego zebrania ROD.

Zabrania się parkowania na terenie ROD, poza wyznaczonymi do tego celu miejscami postojowymi, wszelkich pojazdów mechanicznych bez zgody walnego zebrania ROD.

§ 70 Prawa osób niepełnosprawnych

1. Osoba niepełnosprawna ma prawo wjazdu na teren ROD pojazdem mechanicznym, którym dojeżdża do działki. Prawo wjazdu ma także pojazd dowożący tę osobę do działki.

2. Osoba niepełnosprawna ma prawo parkowania swego pojazdu na terenie działki, jeżeli wyposaży ją w odpowiednie miejsce postojowe (np. zatoczkę).

3. Zarząd ROD jest obowiązany zapewnić osobom niepełnosprawnym możliwość nieskrępowanego dotarcia pojazdem mechanicznym do działki.

4. Osobą niepełnosprawną w rozumieniu niniejszego postanowienia jest osoba, która na skutek stwierdzonej urzędowo niepełnosprawności ma trudności z samodzielnym poruszaniem się.

Statut Polskiego Związku Działkowców oraz Regulamin Rodzinnych Ogrodów Działkowych dostępny jest na naszej stronie internetowej www.rodflisak.pl oraz www.pzd.pl

i w siedzibie zarządu ROD Flisak

Szanowni działkowicze,

Opłaty działkowe przyjmowane są wyłącznie na konto bankowe, nie ma możliwości wpłaty w kasie.

 

 

Szanowni działkowicze,

Mamy przyjemność powiadomić Państwa, że na naszej stronie internetowej zamieszczamy bezpłatnie ogłoszenia o sprzedaży działki.

Zgłoszenia prosimy kierować na adres: rodflisaktorun@gmail.com

Klauzula informacyjna – monitoring wizyjny

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – dalej jako „RODO” informuję, że:

1) Administratorem danych osobowych jest Polski Związek Działkowców – Rodzinny Ogród Działkowy Flisak w przy ul. Przybyszewskiego 5 w Toruniu

2) Przetwarzanie danych za pomocą monitoringu wizyjnego odbywa się w celu zabezpieczenia infrastruktury ogrodowej oraz zapewnienia bezpieczeństwa osób  przebywających na terenie ROD, na podstawie art. 6 ust.1 lit. fe  RODO  i obejmuje wejście do budynku domy działkowca, aleje ogrodowe itd.

3) Dane osobowe w postaci wizerunku są rejestrowane przez kamery nagrywające obraz w sposób ciągły. Kamery nie rejestrują dźwięku.

4) Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.

5) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

6) Dane osobowe przechowywane będą przez okres 30 dni.

7) Każdemu, kogo dane dotyczą przysługuje prawo:

– dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

– sprostowania (poprawiania) swoich danych;

– do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;

– do ograniczenia przetwarzania danych;

– do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych w sposób wskazany powyżej.

8)Dane z monitoringu nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, nie będą wykorzystywane w celu profilowania.

9) Podanie danych osobowych w postaci wizerunku jest konieczne ze względów technicznych do przebywania na terenie ROD. Na terenie ROD znajdują się oznaczenia wskazujące, że obiekt jest monitorowany. 

Informacje

Zachęcamy do korzystania z dostępnych druków:

https://pzdtorun.pl/dokumenty-do-pobrania.html

Szanowni działkowicze,

Opłaty działkowe przyjmowane są wyłącznie na konto bankowe, nie ma możliwości wpłaty w kasie.

Mamy przyjemność powiadomić Państwa, że na naszej stronie internetowej zamieszczamy bezpłatnie ogłoszenia o sprzedaży działki. Zgłoszenia prosimy kierować na adres: rodflisaktorun@gmial.com