886-604-163 flisak@pzdtorun.pl

Krajowa Rada wystąpiła do Ministra Środowiska w sprawie śmieci

Sprawa zasad wywozu śmieci z terenów ROD to wciąż żywy temat wśród działkowców. Dlatego też, od kilku lat PZD zabiega o zmianę przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w  zakresie rodzinnych ogrodów działkowych w celu zmniejszenia horrendalnych opłat za wywóz śmieci oraz zmianę systemu ich ustalania, aby odpowiadał on ilości śmieci faktycznie wytwarzanych na terenach ROD.

W ramach podejmowanych działań, Krajowa Rada PZD m.in. dwukrotnie wystąpiła do Ministra Środowiska o dostosowanie przepisów ustawy „śmieciowej” do potrzeb ROD. W sierpniu 2016 r. Minister udzielił odpowiedzi, że resort dostrzega problemy i analizuje ustawę pod kątem ewentualnych zmian. Mimo tego zapewnienia, przez blisko rok czasu nikt nie poinformował Związku i działkowców o rezultatach tych analiz i nie przedstawił żadnych propozycji zmian.

Wobec powyższego, w związku z licznymi prośbami zarządów ROD i działkowców o interwencję w tej sprawie, w dniu 19.07.2017 r. Krajowa Rada PZD po raz kolejny wystąpiła do Ministra Środowiska o nowelizację ustawy „śmieciowej”, w tym doprowadzenie do wystąpienia przez resort ze stosowaną inicjatywą ustawodawczą. Ze swojej strony, Związek zaproponował wprowadzenie do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach precyzyjnych przepisów dotyczących wywozu śmieci z nieruchomości niezamieszkałych, do których należą ROD albo wprowadzenie przepisów dedykowanych wyłącznie ogrodom działkowym. W szczególności PZD wskazał na potrzebę, aby w ustawie została określona maksymalna stawka opłaty za wywóz śmieci z nieruchomości niezamieszkałych (aby ograniczyć uchwalanie horrendalnych stawek za wywóz śmieci z ROD), uzależnienie jej wysokości od stawek opłaty za wywóz śmieci z nieruchomości zamieszkałych oraz znaczące zróżnicowanie stawek za śmieci zmieszane i posegregowane, aby segregacja śmieci była naprawdę opłacalna.

Jednocześnie KR PZD wyraziła chęć współpracy z Ministerstwem Środowiska nad innymi alternatywnymi rozwiązaniami prawnym mającymi na celu zabezpieczenie interesów ROD i działkowców.

W załączeniu:

1)     Wystąpienie do Ministra Środowiska w sprawie śmieci

ico-kat-wazny-dokument-do-scPismo_do_M_z_dnia_19.07.17_r.-min

 

Bądźmy dobrymi sąsiadami

„Z tej to powiastki morał w tym sposobie: Jak ty komu, tak on tobie” – tak stosunki sąsiedzkie podsumował dwa wieki temu Aleksander Fredro. Lata mijają, ale morał z tego wiersza jest nadal aktualny. W związku z trwającym sezonem działkowym warto przypomnieć zatem o regulaminie ROD i zasadach, którego przestrzeganie pozwoli na zachowanie dobrych relacji z innymi działkowcami.

Przede wszystkim warto pamiętać o tym, że na terenie ROD obowiązuje zakaz spalania. Proceder ten jest niebezpieczny ze względu na ryzyko rozprzestrzenienia się ognia, zanieczyszcza powietrze, powoduje spustoszenie wśród flory i fauny oraz zadymienie okolicy, co może być negatywnie odbierane przez lokalną społeczność i władze miejskie.
Dla poprawności stosunków sąsiedzkich i dbania o pozytywny wizerunek działkowców warto wybrać odpowiednie godziny koszenia trawy. Kosiarki, w tym przede wszystkim spalinowe, powodują spory hałas, więc zalecane są godziny przedpołudniowe na tego typu zabiegi pielęgnacyjne w ogrodach. Dzięki temu w drugiej części dnia pozwolimy i sobie i sąsiadom zrelaksować się w spokoju.

Grillowanie nie jest zabronione w ROD, ale warto pamiętać, że według przepisu dozwolone jest jedynie używanie grilla przenośnego. Zapis ten nie obowiązuje bez przyczyny – taki rodzaj grilla można z łatwością przenieść w inne miejsce w razie niekorzystnego wiatru. Dzięki temu grillowanie nie będzie uciążliwe dla innych działkowców.
Głośna muzyka to zmora nie tylko w blokach mieszkalnych, ale może być również uciążliwa dla użytkowników działek. Pamiętajmy zatem, by w trakcie spotkań towarzyskich na działkach nie przesadzać ze zbyt dużym natężeniem dźwięków (tyczy się to również zbyt głośnych rozmów).

Warto pamiętać, że zgodnie z Regulaminem ROD nie wolno wprowadzać i trzymać na terenie działek psów bez smyczy i kagańca. Przepis ten dotyczy zarówno działkowców, jak i ich rodzin, odwiedzających oraz spacerowiczów. Główną przesłanką dla takiego zapisu jest przede wszystkim bezpieczeństwo dzieci, które przebywają na terenie ROD. Ze względu na dobro zwierząt obowiązuje również zakaz stałego utrzymywania psów na działce.

Przestrzeganie przepisów Regulaminu ROD jest tak istotne, jak przestrzeganie zasad współżycia społecznego. Dzięki temu użytkowanie działki jest przyjemnością zarówno dla nas, jak i najbliższego otoczenia.

PG

 

KOMUNIKAT KRAJOWEJ RADY PZD z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie wejścia w życie od 1 lipca 2017 r. ujednoliconych zasad segregacji śmieci

Dotychczas segregacja śmieci odbywała się w różny sposób. W zależności od gminy różniły się frakcje odpadów, które podlegały segregacji oraz liczba i kolory pojemników. Ponadto, w niektórych gminach można było segregować odpady w plastikowych workach, a w niektórych tylko w pojemnikach albo kontenerach na śmieci.

Od 1 lipca b.r. zasady segregacji śmieci ulegną zmianie za sprawą Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 poz. 19), które wprowadza jednolity system segregacji odpadów. Ma ono na celu zwiększenie poziomu recyklingu.

Po pierwsze, zasadą będzie zbieranie odpadów w pojemnikach. Wyjątkowo tylko będzie można zbierać wybrane frakcje odpadów w workach, w miejscu ich wytworzenia. Decyzja w tym zakresie będzie zależała od konkretnej gminy lub prywatnej firmy wywozowej.

Po drugie selektywnemu zbieraniu odpadów będą podlegały następujące frakcje: papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne oraz odpady podlegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów.

Będą obowiązywały 4 kolory pojemników na śmieci:

1)    do pojemnika koloru niebieskiego oznaczonego napisem „Papier” będzie można wrzucać odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury (np. gazety, czasopisma i ulotki, zeszyty, papier biurowy)

2)    do pojemnika koloru zielonego oznaczonego napisem „Szkło” będzie można wrzucać odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła (np. butelki po napojach i żywności, słoiki, szklane opakowania po kosmetykach). Jeżeli frakcję tych odpadów będą w podziale na szkło bezbarwne i kolorowe, to szkło bezbarwne trzeba będzie zbierać w pojemnikach koloru białego oznaczonych napisem „Szkło bezbarwne”, a szkło kolorowe w pojemnikach koloru zielonego oznaczonych napisem „Szkło kolorowe”.

3)    do pojemnika koloru żółtego oznaczonego napisem „Metale i tworzywa sztuczne” będzie można wrzucać odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe (np. butelki plastikowe, nakrętki, kapsle i zakrętki od słoików, plastikowe opakowania, torebki, worki foliowe, kartony po mleku/sokach, puszki po żywności, folie aluminiową, opakowania po środkach czystości, kosmetykach)

4)    do pojemnika koloru brązowego oznaczonego napisem „Bio” będzie można wrzucać odpady ulegające biodegradacji (np. odpadki warzywne i owocowe, resztki jedzenia, gałęzie drzewa i krzewów, skoszoną trawę, liście, kwiaty, trociny i korę drzew). Jednakże pamiętajmy, że na odpady zielone najlepszym miejscem jest kompostownik, w który powinna być wyposażona każda działka w ROD.

Po trzecie, dotychczasowe pojemniki nie spełniające w/w wymogów będzie trzeba zmienić. Termin na ich zmianę albo dostosowanie do powyższych wymogów został określony do 30 czerwca 2022 r. (5 lat od dnia wejścia w życie rozporządzenia). Jeżeli nie zostaną one zastąpione nowymi pojemnikami albo dostosowane do wymogów w terminie do dnia 31 grudnia 2017 r. (w ciągu 6 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia), w tym okresie trzeba będzie oznaczyć obecne pojemniki właściwymi napisami związanymi z odpowiednimi frakcjami odpadów, do których należą papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne oraz odpady podlegające biodegradacji. Na stronie Ministerstwa Środowiska http://naszesmieci.mos.gov.pl./grafiki-i-instrukcje-wsso pokazane są przykładowe etykiety na pojemniki.

Zgodnie z informacją uzyskaną w Ministerstwie Środowiska, obowiązek zmiany lub dostosowania dotychczasowych pojemników na śmieci dotyczy zarówno nieruchomości, gdzie wywóz śmieci odbywa się na zasadach ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w których odbiorem odpadów zajmuje się gmina (poprzez firmy wybrane w drodze przetargu), jak i nieruchomości, których posiadacze mają zawarte indywidualne umowy z prywatnymi firmami wywozowymi. Zatem będzie on dotyczył wszystkich ogrodów, które segregują śmieci, niezależnie od tego czy odbiór odpadów zapewnia gmina czy prywatne firmy zajmujące się wywozem śmieci.Wymianą pojemników muszą oczywiście zająć się bezpośrednio te podmioty. Z wyłączeniem ogrodów, gdzie które same zakupiły pojemniki/kontenery na śmieci. W takich przypadkach, obowiązek dostosowania pojemników do nowych zasad będzie spoczywał bezpośrednio na zarządach ROD.

KRAJOWA RADA PZD

Warszawa, dnia 30 czerwca 2017 r.

 

NSA – sprzedaż altany wolna od podatku PIT

Na stronie Naczelnego Sądu Administracyjnego pojawiło się uzasadnienie korzystnego dla działkowców wyroku w sprawie opodatkowania sprzedaży nasadzeń, urządzeń i obiektów znajdujących się na działce (sygn. akt II FSK 3660/16). Sąd w pełni podzielił w nim stanowisko działkowca, reprezentowanego przez doradcę podatkowego Mariusza Przyborowskiego, i utrzymał w mocy korzystny dla działkowców wyrok WSA w Bydgoszczy (sygn. akt I Sa/Bd 526/16). Tym samym NSA potwierdził, że dzięki specyficznym regulacjom zawartym w ustawie o ROD, zbywając własność altany i pozostałych naniesień i nasadzeń (przy okazji przenoszenia prawa do działki) działkowiec z reguły skorzysta ze zwolnienia podatkowego.

Oddalając skargę kasacyjną Ministra Finansów, NSA stwierdził bowiem, że: „Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy ROD nasadzenia, urządzenia i obiekty znajdujące się na działce, wykonane lub nabyte ze środków finansowych działkowca, stanowią jego własność. Powyższy przepis zawiera regulacje, które istniały na gruncie poprzedniej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 8 lipca 2005 r., gdzie w art. 15 ust. 2 funkcjonował tożsamy zapis. Przepis ten stanowi więc wyjątek od ogólnej reguły zawartej w art. 48 Kodeksu cywilnego. Rodzinne ogrody działkowe zakładane są na gruntach stanowiących własność Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz Polskiego Związku Działkowców. Nie stanowią one własności użytkownika działki. Zgodnie z zasadą lex specialis derogat legi generali ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych ma pierwszeństwo przed zastosowaniem przepisów kodeksu cywilnego. Tak więc, w myśl art. 15 ust. 2 ustawy ROD nasadzenia, urządzenia i obiekty znajdujące się na działce, wykonane lub nabyte ze środków finansowych użytkownika działki, stanowią jego własność. Użytkownik działki nie jest natomiast właścicielem gruntu. Ponadto art. 15 ust. 2 ustawy ROD stanowi lex specialis do art. 47 i 48 Kodeksu cywilnego. Zatem użytkownik jest właścicielem rzeczy znajdujących się na terenie ogrodu działkowego”

W konsekwencji, wg. Sądu przychód ze sprzedaży nasadzeń, urządzeń i obiektów znajdujących się na działce należy zakwalifikować jako przychód ze zbycia rzeczy (tj. art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) u.p.d.o.f Powyższy sposób kwalifikacji sprzedaży oznacza, że działkowiec będzie musiał zapłacić PIT od nasadzeń i naniesień tylko wtedy, gdy dokona ich sprzedaży przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie.

Odnosząc się do korzystnego dla swego klienta wyroku mec. M. Przyborowski stwierdził:

Jako, że sprawa dotyczyła interpretacji indywidualnej, wydany wyrok zobliguje Ministra Finansów (obecnie Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej) do wydania korzystnej interpretacji na rzecz mojej klientki. Następnym krokiem będzie wystąpienie do właściwego urzędu skarbowego o zwrot nienależnie zapłaconego podatku z tytułu „sprzedaży działki”. Niemniej jednak, w moim przekonaniu, rozstrzygnięcie NSA daje szansę dla wszystkich byłych działkowców, którzy dotychczas zgodnie z interpretacją Ministerstwa uiścili (przy sprzedaży altany) podatek dochodowy z tego tytułu – mogą spróbować wystąpić o jego zwrot. O ile bowiem w Polsce nie istnieje prawo precedensowe, to w chwili obecnej już nie tylko ośrodek w Bydgoszczy, ale również NSA prezentuje korzystny dla działkowców pogląd. Tym samym można mieć nadzieje, że wpłynie to na inne WSA, a w dalszej kolejności na poglądy Ministerstwa Finansów.

Ze względu na okresy przedawnienia o zwrot nienależnie zapłaconego podatku mogą wystąpić działkowcy, którzy sprzedaży naniesień i nasadzeń dokonali nie wcześniej niż w 2011 roku. Dla tych podatników ostateczny termin na złożenie wniosku o stwierdzenie nadpłaty upływa z końcem 2017 roku.

BP

 

„Sprzedaż” działki a podatek dochodowy od osób fizycznych

Do Krajowej Rady PZD napływają liczne zapytania działkowców na temat podatku dochodowego od osób fizycznych, a w szczególności: czy przy „sprzedaży” działki w ROD od ceny uzyskanej w wyniku przeniesienia dzierżawy działkowej i sprzedaży nasadzeń i naniesień należy odprowadzić podatek dochodowy od osób fizycznych?

Odpowiedź na to pytanie brzmi następująco, w chwili obecnej generalnie uznaje się, że „sprzedaż” działki w ROD jest opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Wynika to z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, który stanowi, że „opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku”. A wśród dochodów, które nie są opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych nie ma wymienionych dochodów uzyskanych ze sprzedaży działki w ROD.

Potwierdzają to liczne interpretacje podatkowe wydane w indywidualnych sprawach przez Dyrektorów Izb Skarbowych (a obecnie Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej) występujących w imieniu Ministra Finansów, a także orzeczenia sądowe np. wyrok WSA w Gdańsku z dnia 26.02.2013 r. (I SA/Gd 1/13). Zgodnie z nimi, działkowiec jest zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego od „sprzedaży” działki.

Wątpliwości organów pojawiają się tylko na tle tego, czy „sprzedaż” działki powinna być rozumiana jako przeniesienie przez działkowca praw i obowiązków wynikających z prawa majątkowego (dzierżawy działkowej) pociągająca za sobą  skutek w postaci przeniesienia własności nasadzeń, urządzeń i obiektów wykonanych przez zbywcę, znajdujących się na działce czy też te kwestie powinny być traktowane oddzielnie (osobno powinno być opodatkowane przeniesienie prawa do działki i osobno sprzedaż altan, nasadzeń i urządzeń na działce w ROD).

Tym problemem, w ostatnim czasie zajął się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy, który w wyroku z dnia 4 października 2016 r. (sygn. akt I SA/Bd 526/16), stanął na stanowisku, że „przeniesienie praw i obowiązków wynikających z umowy dzierżawy działkowej nie jest tożsame z prawem przeniesienia własności nasadzeń, urządzeń i obiektów, stanowiących własność działkowca”. W ten sposób, sąd zakwestionował dotychczasowe orzecznictwo i poglądy Ministerstwa Finansów, że podatek PIT należy płacić od całości dochodu osiągniętego przez działkowca zbywającego działkę czyli za prawo do działki i prawo własności naniesień i nasadzeń zlokalizowanych na działce na podstawie tej samej podstawie prawnej tj. art. 10 ust. 1 pkt. 7 u.p.d.o.f. Od powyższego wyroku złożył do Naczelnego Sądu Administracyjnego skargę kasacyjną Minister Finansów.

Biorąc pod uwagę znaczenie w/w wyroku dla ROD i działkowców, swój udział w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym zgłosiła Krajowa Rada PZD, która zajęła stanowisko, że „sprzedaż” prawa do działki i „sprzedaż” nasadzeń i naniesień na działce w ROD powinna być potraktowana i opodatkowana odrębnie. Dzięki opodatkowaniu „sprzedaży” nasadzeń i naniesień, stanowiących własność działkowca na innej niż dotychczas podstawie prawnej (tj. art. 10 ust. 1 pkt. 8 u.p.d.o.f. zamiast art. 10 ust. 1 pkt. 7 u.p.d.o.f.) działkowiec będzie musiał zapłacić PIT od nasadzeń i naniesień tylko wtedy, gdy dokona ich sprzedaży przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie.

W dniu 6.04.2017 r. NSA wydał wyrok, w którym utrzymał w mocy wyrok WSA w Bydgoszczy. Z uwagi na dotychczasowy brak uzasadnienia tego wyroku, trudno powiedzieć, jak ostatecznie NSA zinterpretował przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w stosunku do ogrodów działkowych i działkowców.

O treści uzasadnienia rozstrzygnięcia, Krajowa Rada PZD poinformuje zarządy ROD i działkowców. Do tego czasu prosimy o konsultowanie się w zakresie podstawy opodatkowania „sprzedaży” działki z właściwym terytorialnie urzędem skarbowym.

MAP

 

Uczestniczyć czy lekceważyć walne zebrania w ROD?

„Szanowni zebrani – wobec niedostatecznej frekwencji dzisiejsze walne zebranie sprawozdawcze odbędzie się w II terminie”.

Takimi najczęściej słowami rozpoczynaj się spora część odbywających się walnych zebrań w rodzinnych ogrodów działkowych, a opieram swoją wiedzę o doświadczenia osobiste jako częstego bywalca walnych zebrań z racji wypełniania funkcji członka Prezydium Okręgowego Zarządu Toruńsko – Włocławskiego PZD.

Tak jest już od wielu lat. Smutne to, ale i wywołujące konieczność spowodowania dyskusji. Kto zatem winien przyjrzeć się bliżej problemowi? Kto znajdzie metodę lub przekonywujący sposób na zainteresowanie się działkowców – członków naszego stowarzyszenia ogrodowego PZD, problemami naszej organizacji czy chociażby problemami własnego ogrodu?

          Spójrzmy prawdzie w oczy i dokonajmy analizy zachowań działkowców od początku ich wstąpienia do PZD i użytkowania działki w ROD. Szczęśliwy „nabywca” działki, po załatwieniu wszystkich formalności papierkowych staje się pełnoprawnym użytkownikiem pozyskanego gruntu. Otrzymuje do ręki egzemplarz Regulaminu ROD, z postanowieniami którego nie zawsze ma czas lub ochotę się zapoznać – postępuje na działce jak mu wygodnie, wychodząc często z mylnego założenia, że przecież to tylko działka! Ten moment jest idealnym czasem na działanie służby instruktorskiej SSI, która winna wprowadzić nowego działkowca w obowiązujące zasady regulaminowe oraz niepisane kanony obowiązujące we współżyciu między działkowcami. Nie zawsze jednak jest to możliwe, gdyż działki zmieniają swoich użytkowników bez względu na porę roku czy panujące warunki atmosferyczne. Bywa i tak, że zarząd rod dowiaduje się po kilku miesiącach o fakcie zmiany użytkownika. A jak najszybsze pozyskanie wiedzy o zmianie użytkownika działki, jest najlepszym momentem „rozszyfrowania” nowicjusza, poznania jego podejścia do działalności w grupie, jego ewentualnej przydatności do włączenia się w nurt społecznego działania na rzecz ogrodu oraz co najważniejsze zapoznania go z podstawowymi regułami prawa.

        Na szkolenie nowoprzyjętych działkowców przez wykładowców Okręgowego Zarządu przychodzą osoby pragnące pozyskać wiedzę na tematy prawne oraz te dotyczące zagospodarowania działek. Na pisemne zaproszenia różni, różnie reagują. „Co mi tam – przecież użytkuję działkę i nie mam czasu na jakieś nudne szkolenia”, „Po co szkolenie, przecież wiem, że zielonym do góry a korzonkami do dołu się sadzi”, itp.. Takie najczęściej jest podejście do podstawowych szkoleń dla działkowców – nowicjuszy, którzy nie mają pojęcia co tracą! Przecież wykłady prowadzone są w zakresie podstawowych postanowień Statutu PZD przy wykorzystaniu najnowszych metod dydaktycznych i sprawdzonych, doświadczonych wykładowców!

         W tym miejscu zrozumiałe staje się lekceważące podejście do zaproszeń na walne zebrania. Działkowiec nie widzi potrzeby uczestnictwa, współdecydowania o planach pracy i właściwych wydatkach społecznych pieniędzy. Z czasem natomiast swoje uwagi, często bezzasadne wypowiada w kontaktach z jemu podobnymi działkowcami psując atmosferę wśród użytkowników działek, podważając zaufanie do zarządu i jednostek nadrzędnych.

         Gdzie zatem leży przyczyna takiego stanu rzeczy? Pytanie trudne – prochu nie wymyślę ale staram się szukać rozwiązań korzystnych, eliminujących podstawowe błędy popełniane na różnych szczeblach zarządzania i kontaktu z naszymi działkowcami. Zagadnienie niestety jest skomplikowane wymagające zajęcia się problemem nie tylko na szczeblu ogrodu ale na forum całego PZD.

       Prawdą jest, że Rada Krajowa PZD oraz jednostki okręgowe „stają na głowie” aby docierać do ogrodów z niezbędną informacją w postaci wydawnictw czy też szkoleń dla aktywu. Należ jednak zauważyć, że to co dociera do członków zarządu ogrodu, nie oznacza to jeszcze dotarcia do poszczególnych użytkowników działek.

      Niektóre zarządy rod nie wykorzystują potencjału różnego rodzaju spotkań integracyjnych – czy to z okazji Dni Działkowca, Dnia Dziecka czy też po prostu spotkań z innych okazji zmierzających do zbliżenia członków społeczności ogrodowej. To takie okazje dają możliwości dotarcia do wszystkich, którzy nie nauczeni byli współuczestnictwa w zarządzaniu ogrodu oraz tworzeniu rodzinnej atmosfery.

        Inną sprawą jest brak właściwej informacji wizualnej w gablotach, czy na istniejących stronach internetowych. Chodzi tutaj nie tylko o informacje drukowane i przesyłane przez KR PZD, ale o informacje z ogrodu i to nie tylko te oficjalne ale również o bieżących problemach i sukcesach z życia ogrodu.

        Zarząd i cały aktyw ogrodu musi zatem wypracować swoją własną metodę na dotarcie do działkowców i co ważne musi po prostu chcieć odbudować zaufanie do swoich działań a to już prosta droga do wzbudzenia zainteresowania się problemami ogrodu.

        Wracając do meritum sprawy, uwzględniając niektóre propozycje, zarząd może spodziewać się systematycznej poprawy frekwencji na zebraniach, a tym samym większego zaangażowania społeczności ogrodowej w życie ogrodu jak również naszego związku.

        Zachęcam wszystkich, którym problemy naszego Związku są bliskie o podjęcie dyskusji na powyższy temat. Być może wspólnymi siłami i ciekawymi pomysłami uzdrowimy problemy rodzinnych ogrodów działkowych.

M.Piechocki

Uchwała OZ PZD Toruńsko – Włocławskiego w sprawie kompostowników w ROD „FLISAK”

PZD---logo

Apel KR PZD do Zarządów ROD oraz działkowców – 16.12.2016

Apel KR PZD do Zarządów ROD oraz działkowców – 16.12.2016

water-dropRacjonalnie korzystaj z wody!

Ogrody działkowe korzystają z dwóch rodzajów ujęć wody. Wody dostarczanej z wodociągów miejskich lub z własnego ujęcia, gdzie woda pompowana jest z  głębi ziemi (ujęcia głębinowe) lub z rzeki, jeziora. Korzystanie z drugiego rodzaju źródła jest bezpłatne, ale i tak ogrody ponoszą bardzo duże koszty by pozyskać taką wodę. Największym jest koszt energii elektrycznej dostarczanej do pomp głębinowych, które niekiedy pracują całą dobę. Problem stanowią także koszty naprawy i konserwacji pomp – są bardzo wysokie, często bez możliwości samodzielnego ich pokrycia przez ogrody działkowe.

Krajowa Rada Polskiego Związku Działkowców corocznie wydaje  rozporządzenia, w których informuje o potrzebie oszczędzania wody na terenie ROD w okresie suszy, a o takiej można teraz mówić. Działkowcy nie zawsze te przepisy respektują. Z tego powodu powstają ogromne niedobory wody, szczególnie w miejscach, gdzie ogrody działkowe  mają własne ujęcia wody. Podczas wakacji często zdarza się, że wody w ogrodach zaczyna brakować –
niestety większość  działkowców nie potrafi  tego zrozumieć i bezmyślnie zużywa bardzo dużo wody.

Problem braku wody w ogrodach pojawił się już w latach 90 — tych, kiedy działkowcy zaczęli wypoczywać w ogrodach i  zaczęła zmieniać się ich funkcja ogrodów z alimentacyjnych na rekreacyjne. Nastąpił wówczas gwałtowny wzrost poboru wody. Oprócz podlewania roślin woda zaczęła wypełniać  baseny i oczka wodne, coraz bardziej popularne wśród działkowców.

Największym zmartwieniem Zarządów ROD jest duża liczba basenów mających pojemność nawet kilku tysięcy litrów wody, która jest wymieniana średnio 2 razy w tygodniu. Woda, która nie nadaje się do kąpieli i jest skażona agresywną chemią do odkażania, pod osłoną nocy jest spuszczana na teren okolicznych działek zalewając i niszcząc uprawy innych działkowców.
Poza tym zdarza się niestety, że nieliczni działkowcy są na tyle bezczelni, że pomimo jasnych przepisów zabraniających sprzątania pojazdów, myją na terenie ogrodów swoje samochody.

Ze względu na panującą suszę i niski poziom wód gruntowych w większości ogrodów działkowych,  które mają własne ujęcia, Zarządy ROD zmuszone są wprowadzać reglamentację wody.
Z wody można korzystać tylko w określonych godzinach. Ogrody działkowe, które korzystają z sieci wodociągowej nie mają tego typu zakazów. Jednakże Toruńskie  Wodociągi  apelują o oszczędność wody.

Przy okazji warto przypomnieć, że podlewanie w nieodpowiednich godzinach, wtedy kiedy słońce jest najwyżej i świeci najmocniej, może prowadzić do zniszczenia roślin. Promień słoneczny pada na krople osadzone na liściach i tak tworzy się zjawisko soczewki w kropli, co prowadzi do wypalania rośliny. Także bezmyślne zostawianie odkręconych kranów na noc  i zalewanie działek niczemu dobremu nie służy. Stawianie ogromnych basenów, w których woda tylko „kwitnie” jest ogromnym nadużyciem w stosunku do środowiska naturalnego i innych działkowców. Bardzo ważnym działaniem ze strony organów PZD powinno być wprowadzenie rygorystycznych przepisów regulujących ustawianie i korzystanie z basenów na terenie ROD oraz sposób odprowadzania i oczyszczania zużytej wody, a także zakaz ustawiania basenów w okresie suszy.

Zarządy ROD robią wszystko, aby pomóc działkowcom-dbają o infrastrukturę, w tym pompy, regulują rosnące rachunki za prąd potrzebny do ich funkcjonowania. Jeśli działkowcy sami nie zmienią nastawienia do sprawy oszczędzania wody w konsekwencji może okazać się, że wzrosną koszty utrzymania ogrodów, a tym samym opłaty za użytkowanie działek. Ekstremalnym przykładem są ogrody, w których wyschły ujęcia głębinowe i konieczne było położenie nowej sieci wodociągowej na terenie ogrodu oraz wykonanie przyłącza do miejskiego wodociągu. Tu opłaty wzrosły w znaczącym stopniu. W niektórych wypadkach nad ogrodami zawisło widmo ich likwidacji z powodu ogromnych kosztów inwestycji .

Okręgowy Instruktor SSI Paweł Popielarz